Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Strategisch Masterplan

Waar gaat het SMP o.a. op in?

 • Programma en gebouwen
 • Cultuurhistorische context
 • Stedenbouwkundige situatie en openbare ruimte
 • Visie Universiteitskwartier
 • Thema’s
Programma en gebouwen

Door middel van programmatisch onderzoek is door de UvA onderzocht waar de benodigde functies van het Universiteitskwartier het best tot hun recht zouden komen. Hierbij speelt het Programma van Eisen van de gebruikers (faculteit, decaan, studenten, onderzoekers) een rol, maar ook de geschiktheid van de beschikbare gebouwen (ruimtes en opzet), de ligging binnen het gebied en de mogelijkheden en kosten van eventuele aanpassingen aan de bebouwing. Dit onderzoek heeft een uitwerking in gewenste functieverdeling opgeleverd.

Cultuurhistorische context

Wat is de cultuurhistorische context waarbinnen het Universiteitskwartier wordt ontwikkeld? Om de wordingsgeschiedenis van het gebied goed te begrijpen is een diepgaande analyse (rapport Cultuurhistorische Onderbouwing) gemaakt van de cultuurhistorie van het gebied. Transformaties van het gebied door de eeuwen heen en poorten, hoven en stegen zijn hierin de belangrijkste uitgangspunten. Dit onderbouwt de stappen en voorgestelde aanpassingen in de bebouwde omgeving en zijn gestoeld op de analyse en conclusies uit deze rapportage. De hoofdlijn is weergegeven in hoofdstuk 4 van het SMP.

Stedenbouwkundige situatie en openbare ruimte

In hoofdstuk 5 van het SMP wordt een toelichting en probleemanalyse gegeven van de stedenbouwkundige structuur en inrichting van de openbare ruimte. Daarbij is gekeken naar de oriëntatie van de gebouwen op de openbare ruimte en de terugkerende elementen van poorten, hoven en stegen. Ook de randen van en routing door het gebied komen uitgebreid aan bod.

Visie

Alle plannen, kennis en inzichten komen samen in een inspirerend toekomstbeeld: de Visie Universiteitskwartier. De visie is de opmaat tot de opgaven voor het gebied en komt aan bod in hoofdstuk 6. Hierbij is de band met de binnenstad essentieel, en tevens een stevig fundament voor de toekomst. De mix aan functies biedt daarbij een kleurrijke toevoeging. Na eeuwenlange transformatie staan we ook nu weer aan het begin van een nieuw hoofdstuk, van een gebied met een bijzondere sfeer en eigen identiteit.

Thema's SMP

In hoofdstuk 7 worden de uitgangspunten van de participatie, de analyse van het gebied en de visie vertaald in de opgave: Welke ingrepen zijn nodig om de beoogde situatie te bereiken? Hierbij wordt gewerkt met een zestal thema’s: Identiteit, Historie en monumentaliteit, Toegankelijkheid en gebruik, Bereikbaarheid en logistiek, Leefbaarheid en veiligheid en Duurzaamheid en groen.

 • Komende jaren bouw- en inrichtingswerkzaamheden 

  De komende jaren vinden er bouw- en inrichtingswerkzaamheden in het gebied plaats. De volgorde van activiteiten is als volgt: de ontwerptrajecten en verbouwingen van de gebouwen vinden eerst plaats, gevolgd door de herinrichting van de (openbare) buitenruimtes. In deze planning is de samenloop en coördinatie van de bouwlogistiek met het onderhoud aan de kades en bruggen in het gebied nog niet opgenomen. De onderzoeken naar de staat van de bruggen en kades in het gebied en het bepalen van de te nemen maatregelen en de planning daarvan is ten tijde van het opstellen van het SMP nog gaande. Gemeente en UvA hebben de doelstelling om deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De nieuwe Universiteitsbibliotheek wordt momenteel gebouwd. Zie ook het indicatief planningsoverzicht van de uitvoering van de verschillende projecten op pag 108 in het SMP.

 • Ontwerptrajecten 

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de UvA-plannen voor vernieuwing van het Universiteitskwartier (UK). Op en rond het Binnengasthuisterrein in het hart van de binnenstad restaureert en verduurzaamt de UvA in de komende tien jaar haar monumentale gebouwen. Samen met de gemeente wordt het gebied tussen Amstel en Hoogstraat opnieuw ingericht en er komt meer groen. In een strategisch masterplan (SMP) is, samen met bewoners, studenten en ondernemers, een integrale aanpak uitgewerkt met aandacht voor onder andere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ga voor informatie over de vaststelling naar www.amsterdam.nl/universiteitskwartier.

Totstandkoming

Met inbreng van tal van betrokkenen en een uitgebreide integrale benadering van de relevante thema’s is dit SMP in de afgelopen jaren tot stand gekomen. De hierin vastgelegde kaders voor de verdere uitwerking van de plannen mogen op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. Daarin en in het feit dat daarover vervolgens inspraak en bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden vindt dit masterplan zijn legitimatie.

Welke status heeft het Strategisch Masterplan?

Het Strategisch Masterplan (SMP) is een uitwerkingskader. Het geeft duidelijkheid aan alle partijen in welke richting de plannen voor het UK zullen worden uitgewerkt en wat men daarbij wel en niet mag verwachten. Met dit plan geeft de gemeente de uitgangspunten voor de ontwerpen van aanpassingen aan gebouwen en buitenruimtes. Ook zijn uitwerkingskaders opgenomen over o.a. beheer, duurzaamheidsmaatregelen en logistiek, die daar waar van toepassing ter besluitvorming voorgelegd moeten worden. Voor zover voor de aanpassingen aan gebouwen en buitenruimtes een of meer omgevingsvergunningen nodig zijn, worden de aanvragen daarvoor getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen en overige toetsingskaders zoals de Welstandsnota. De onderbouwing van uitgewerkte aanpassingen vindt zijn legitimatie in dit bestuurlijk vastgestelde uitwerkingskader.

Bronnen: