Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering.

In navolging van het klimaatakkoord van het Rijk heeft de UvA een Routekaart Energietransitie gepubliceerd met maatregelen gericht op huisvesting, die ervoor zorgen dat de universiteit in 2040 Paris Proof-all electric is

De ambities op het vlak van duurzaamheid nemen wij mee in het ontwikkelen van gebouwen en campussen. Zo streven we naar energie neutrale en circulair gebouwde gebouwen, past gasverbruik niet meer in het toekomstbeeld en willen we zuiniger omgaan met (drink)water. In samenwerking met de stakeholders uit het gebied wordt er samen onderzocht of ook andere gebouwen/onderdelen meegenomen kunnen worden in het toekomstbestendig(er) maken van de stad en het gebied als geheel.

Maatschappelijk debat

Het maatschappelijk debat over verduurzaming van de gebouwde omgeving is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Instellingen zoals de UvA worden hierop aangesproken en het is maatschappelijk onhoudbaar geworden om geen bijdrage te leveren. Omdat duurzaam en energiebewust bouwen zowel maatschappelijk als financieel gezien (op de langere termijn) gewenst is, is het een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de open stadscampussen van de UvA, zowel tijdens de bouw als daarna.

Kaders duurzaamheid

Dit zijn belangrijke kaders in de ontwikkeling van de UvA campussen UK, REC en het Amsterdam Science Park en zijn ingebed in de volgende doelstellingen:

  1. BENG, met de ambitie op termijn door te groeien naar energieneutraal en vervolgens energieleverend gebouw;
  2. Aardgasloos, all-electric;
  3. Realiseren van gezonde binnenmilieus, conform het concept Frisse Scholen;
  4. Gebruik maken van duurzaam geproduceerde materialen;
  5. In de bouw- en exploitatiewijze van gebouwen voorkomen van uitputting van grondstoffen;
  6. Realiseren van verantwoord watergebruik.

Energie en waterverbruik

Het vertrekpunt is dat de gebouwen op gebiedsniveau energieneutraal worden, door het energieverbruik van de gebouwen sterk te reduceren en de benodigde energie duurzaam op te wekken. De projecten worden zonder gasaansluiting gerealiseerd. Aanvullend is de ambitie gesteld om energiepositief te worden, dit houdt in meer energie op te wekken dan te verbruiken. Daarnaast willen UvA en gemeente met de stakeholders in de buurt (o.a. hotels, bedrijven en bewoners) verkennen hoe de energiehuishouding van al het vastgoed in het gebied toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke synergievoordelen behaald kunnen worden door dit in gezamenlijkheid op te pakken.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het behalen van energiedoelstellingen. In de planuitwerking van de gebouwen wordt onderzocht hoe het watergebruik kan worden geminimaliseerd en hoe bijvoorbeeld grijswater (regenwater) kan worden toegepast, denk hierbij bijvoorbeeld aan spoelwater van toiletten. 

Circulair en duurzaam bouwen

Circulariteit is een belangrijke term geworden binnen de bouw en verbouw op de UvA campussen. Dit betekent het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van de gebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het zo flexibel mogelijk maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. Van alle bestaande gebouwen worden momenteel materiaalpaspoorten gemaakt, zodat bij de start van het ontwerpproces voor de ontwerpende partijen bekend is welke materialen in het gebied beschikbaar zijn.

Ook in het bouwproces zelf speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Uiteraard dient de overlast voor de omgeving beperkt te zijn; dit wil de UvA onder meer realiseren door de inzet van kleinere, elektrische voertuigen en door vervoer over water.

Duurzaamheid op gebouwniveau

Op gebouwniveau wordt er gekeken in welke mate duurzaamheidsaspecten in de gebouwen, die op dit moment worden verbouwd, geïmplementeerd kunnen worden. Het project wat op dit moment loopt is de realisatie van het nieuwe Bèta gebouw op het Amsterdam Science Park LAB42. Informatie over dit pand in het kader van duurzaamheid is te vinden op de pagina Ambities & Speerpunten LAB42.

Meer weten over alle initiatieven van de UvA op het gebied van duurzaamheid!  

 

Duurzame gebouwen huisvesten ook vaak dieren