Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Veelgestelde Vragen

 • Wat voor bouwplannen heeft de UvA voor Roeterseilandcampus?

  De instroom van eerstejaars bachelor studenten is voor de drie op de Roeterseilandcampus gevestigde faculteiten de afgelopen jaren flink gegroeid.Om het aanbod van onderwijszalen gelijke tred te laten houden met de grotere instroom van studenten op de Roeterseilandcampus heeft de UvA de onderzocht hoe vraag en aanbod van onderwijszalen meer in evenwicht met elkaar gebracht kan worden. Momenteel wordt het tekort aan zalen opgevangen door middel van de huur van zalen elders in de stad, bijvoorbeeld in Carré. De bouw van een nieuw flexibel onderwijsgebouw op de Roeterseilandcampus draagt bij aan meer evenwicht tussen vraag en aanbod van onderwijsruimten, bevordert student- en medewerkerstevredenheid en voorkomt onnodige vervoersbewegingen. In het onderwijsgebouw kunnen ook studievoorlichtingsevenementen en buluitreikingen plaatsvinden.

 • Mag de UvA bouwen op de Roeterseilandcampus?

  Ja, het bestemmingsplan staat verdere bebouwing toe, zolang de UvA binnen de contouren van het bestemmingsplan blijft – max 75% bebouwbaar oppervlakte - mag er gebouwd worden op het REC. De bouw van een collegezaal past binnen deze grenzen.

 • Waarom kiest de UvA voor deze locatie?

  De UvA heeft diverse locaties onderzocht voor de bouw van de zaal.. Op de gekozen locatie kan tegen lagere kosten in een korte bouwtijd een collegezaal gerealiseerd worden. Zo wordt ook de bouwoverlast voor gebruikers van de campus en omwonenden beperkt. Verbouwen van gebouwen J/K vergt meer tijd, is fors duurder, onder andere als gevolg van de noodzakelijke asbestsanering en zou bovendien aanpassing van het bestemmingsplan vergen.

 • Is Roeterseilandcampus af als de nieuwe collegezaal klaar is?

  Met de verhuizing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn de grote bouwwerkzaamheden nu afgerond. De campus zal altijd in ontwikkeling blijven, omdat de UvA met de inrichting van de onderwijsvoorzieningen meebeweegt met de wensen van de studenten en medewerkers, ook in de toekomst. Op termijn zal gebouw J/K verbouwd gaan worden. Gebouw P wordt vanaf 2020 gerenoveerd.

 • Hoe zorgt de UvA ervoor dat de bouwoverlast wordt beperkt?

  Om de bouwoverlast voor campusgebruikers en omwonenden te beperken worden met de aannemer verplichtende afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een zogenaamd BLVC-kader(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Hierin wordt vastgelegd op welke wijze tijdens de bouwperiode wordt omgegaan met vervoer, afvalstromen, geluidsoverlast, parkeren, werkuren, enz.

 • Op welke wijze worden omwonenden betrokken bij de bouw van de collegezaal?

  Zodra het besluit was genomen zijn de omwonenden als eerste geïnformeerd over de plannen. Zij zijn daarbij uitgenodigd om kennis te nemen van het plan, vragen te stellen en suggesties te geven om de bouwoverlast te helpen beperken. Tijdens de gehele bouwperiode ondersteunen ‘nieuwsberichten‘ en informatieavonden de communicatie met bewoners. Ook kunnen omwonenden met eventuele klachten of suggesties terecht bij een contactpersoon binnen Huisvestingsontwikkeling (HO). Mocht u een mail willen sturen dan s.v.p. mailen naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.

 • Welke voorzieningen komen er in de plint van het gebouw langs de Roeterstraat en de Nieuwe Achtergracht?

  Alle commerciële ruimtes zijn verhuurd.  Inmiddels hebben restaurant Via Vai, Swapfiets en De Bakkerszonen hun deuren geopend. De commerciële ruimte aan de Nieuwe Achtergracht wordt ingevuld door de faculteit FdR. De FdR heeft op deze plek de “LAWHUB” geopend: een bruisende co-creatie ruimte voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. In de LAWHUB werken innovatieve bedrijven, startups en maatschappelijk georiënteerde organisaties nauw samen met het onderwijs van de FdR.  

 • Komen er studentenwoningen op de Roeterseilandcampus?

  Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor studentenwoningen op de Roeterseilandcampus. Het bestemmingsplan laat overigens wel studentenwoningen toe. De UvA informeert en betrekt omwonenden over de planvorming voor nieuwbouw of functiewijziging van gebouwen via deze website, buurtberichten en geldende inspraakprocedures.