Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van open stadscampussen, zowel tijdens de bouw als later tijdens het gebruik van de gebouwen. Het is één van de pijlers van het Huisvestingsplan.

Wat verstaat de UvA onder duurzaam bouwen?

UvA ontwikkelt en beheert de bebouwde omgeving met respect voor mens en milieu door duurzaam te bouwen. Onder duurzaam bouwen verstaat de UvA:

  • energiezuinig bouwen; 
  • een gezond binnenmilieu; 
  • materiaalkeuze;
  • het voorkomen van uitputting van grondstoffen; 
  • verantwoord watergebruik. 

Uiteraard is ook de gezondheid en het welbevinden van mensen in het interieur en exterieur van de bebouwde omgeving van belang.

Film duurzaamheid

Bekijk hieronder de film over Duurzaamheid. Hierin worden verschillende duurzaamheidsmaatregelen toegelicht.

Afspraken

Net als de andere Nederlandse universiteiten heeft de UvA ingestemd met de Meerjarenafspraken energie efficiency (MJA3). De MJA3 is een overeenkomst tussen overheid, bedrijven, instellingen en gemeenten om effectiever en efficiënter om te gaan met energie. Hierin staan de volgende doelstellingen:

  • 30% minder energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2005, ofwel 2% minder energieverbruik per jaar
  • 40% minder CO2- uitstoot in 2025
  • Om dit te bereiken voor 2020 is er een ‘routekaart’ gemaakt. Deze kaart laat zien welke maatregelen er genomen moeten/kunnen worden om het energieverbruik te verminderen met 50% in 2020 ten opzichte van 2005

De UvA wil deze doelstellingen onder andere behalen door het toepassen van het Trias Energetica principe. Hierbij wordt in volgorde gekeken naar het beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, water-, en zonne-energie en zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Amsterdams Klimaatakkoord

De UvA onderschrijft het Amsterdams Klimaatakkoord dat op 20 juni 2019 is gepresenteerd.

De laatste jaren heeft de UvA nieuwe manieren gezocht om samen te werken met, en bij te dragen aan stad en regio Amsterdam.

De projecten waaraan de UvA een bijdrage levert willen meer bekendheid geven en ook een bijdrage leveren aan Amsterdamse vraagstukken op het vlak van de energietransitie. De UvA staat open voor samenwerking op dit terrrein om zo de uitdagingen van de grote stad in de 21ste eeuw aan te pakken.

X
Join the pipe

Campussen

De Roeterseilandcampus is een goed voorbeeld van duurzame binnenstedelijke herontwikkeling. In plaats van de gebouwen te slopen is gekozen om het voormalig 'complex' volledig te behouden en te renoveren en daarmee te ontwikkelen tot een duurzame campus. Bij  het Universiteitskwartier gaat het ook voornamelijk om renovaties van monumentale panden.
Er wordt bij nieuwbouw en de renovatie van gebouwen zoveel mogelijk geïnvesteerd in moderne technologie waarbij gezondheid, materiaalgebruik en energieverbruik belangrijke aandachtspunten zijn.