Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Q&A Universiteitskwartier

Welke functies passen er bij het Universiteitskwartier en heeft de UvA nodig voor gedegen onderwijs en onderzoek? En hoe past dat in de vierkante meters die de UvA tot haar beschikking heeft? Het zijn belangrijke vragen waar een intensief wensen, reken- en inpassingstraject aan vooraf gaat. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept, bij studenten, medewerkers, maar bijvoorbeeld ook buurtbewoners. In dit artikel zullen we de belangrijkste vragen beantwoorden.

 • Welke functies zijn er in het UK terug te vinden vanaf 2025?

  In het UK zijn vanaf 2025 de faciliteiten voor onderwijs, onderzoek en valorisatie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) gehuisvest, alsmede een aantal universiteit brede voorzieningen als de Universiteitsbibliotheek (UB), het College van Bestuur en de bestuursstaf van de UvA.

 • Komt er meer vierkante meter aan programma bij op het UK vanuit de UvA?

  De omvang van het vastgoed neemt beperkt toe, de stijging komt geheel door de twee nieuwbouwvolumes bij de reeds in uitvoering zijnde Universiteitsbibliotheek (op de hoek Binnengasthuisstraat/Nieuwe Doelenstraat en de overkapping van de binnentuin (gelegen op eigen grond) tussen de gebouwen van de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis). In de situatie in 2012 bevatten de UvA-gebouwen 47.648 m2, het zogeheten functioneel nuttig oppervlak (fno) , waarvan 1.458 m2 is verhuurd. In 2025 zal er 49.839 m2 aan fno zijn. Zie hiervoor ook de bijgaande infographic.

  (tekst loopt door onder de figuur)

 • Zijn er het afgelopen jaar (2019/2020) functies toegevoegd aan het UK t.o.v. het oorspronkelijke plan?

  Nee, de gewenste functies zijn in de afgelopen jaren zijn niet veranderd t.o.v. de uitgangspunten bij de start van het formuleren van het Strategisch Masterplan (2018). Het kwartier moet een logische thuisbasis zijn voor zowel studenten, medewerkers, bewoners en ondernemers uit de stad. Het biedt ruimte voor onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de UB. De UvA-gerelateerde voorzieningen krijgen een prominente plek, zoals een theater, museum, en een evenementenlocatie.

  Wij ambiëren daarbij  een optimale ondersteuning van onze primaire processen te leveren (onderwijs, onderzoek, valorisatie). Ontmoeten, kennisdelen en samenwerken zijn daarbij belangrijke processen. Doordat het Universiteitskwartier midden in de stad ligt, en midden in de samenleving willen wij hier een kwartier met een uniek profiel neerzetten, met aantrekkelijke functies, zoals een museum, theater en representatieve functies, zoals de bestuurszetel.

  Lees meer over de ambities en doelstellingen voor het Universiteitskwartier.

 • Heeft het masterplan als doelstelling om BG5 groter te maken dan het in 2020 is?

  Nee, BG5 blijft in omvang gelijk aan de huidige situatie. Wel wordt momenteel onderzocht of  er een nieuw paviljoen op de plek van de glazen piramidevormige aanbouw geplaatst kan worden, dat de functionaliteit van het gebouw verbetert, het gebouw een passende entree geeft, de monumentale waarde van BG5 beter zichtbaar maakt en de buitenruimte verbetert. 

 • Wordt BG3 gesloopt en vervangen voor een ander pand?

  Er wordt momenteel onderzocht hoe het Programma van Eisen van de UvA het beste past in BG3, en in welke mate het gebouw daar geschikt voor is, ook met het oog op de toekomst. Uit stedenbouwkundige onderzoeken komt naar voren dat het interessant kan zijn om het later aangebouwde gedeelte door Theo Bosch) ovaalvormige volume te vervangen door een nieuw volume waardoor twee nieuwe pleinen worden gecreëerd, waarbij er een logischere scheiding tussen wonen en werken/studeren ontstaat. Of dit ook tot het toekomstige scenario kan behoren is momenteel nog niet bekend. Omdat een eventuele aanpassing wel tot een strategische keuze kan behoren, is een mogelijke tweedeling van het gebouw in het Strategisch Masterplan ook wel aangeduid als ‘zoekvlek’, zoals ook aangeven in eerdere presentaties

 • Wordt de buitenruimte in het UK straks groter of kleiner?

  De openbaar toegankelijke buitenruimte wordt ten opzichte van de huidige situatie vergroot. Dit komt met name door de toevoeging van een nieuw hof aan de Slijkstraat en de beoogde openstelling van de binnentuin achter het Allard Pierson. De inrichting van dit hof en de voorwaarden waaronder het wordt opengesteld, worden in de vervolgfase na het SMP in afstemming met de buurt ingevuld.

Heb je nog andere vragen t.a.v. de functies in het gebied? Stel ze via universiteitskwartier-ho@uva.nl

*Eerdere presentatie van deze cijfers is terug te vinden in: Notulen themabijeenkomst: Openbare ruimten (28 januari 2020)