Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Strategisch Masterplan

De UvA en de gemeente stellen samen een plan op voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier: het 'Strategisch Masterplan'. Dit plan dient als basis voor diverse deelprojecten die hieruit voortvloeien, zoals het ontwerp van de universiteitsgebouwen en de openbare ruimte, maar behandelt ook thema’s zoals mobiliteit, logistiek, en duurzaamheid. Afspraken hoe de UvA en gemeente hierin samenwerken zijn vastgelegd in een overeenkomst. West 8, adviseur voor Urban design & landscape ondersteunt de partijen in het ontwerp van het Strategisch Masterplan en blijft in de toekomst aangesteld als supervisor.

Gemeente Amsterdam

Doel overeenkomst (zoals beschreven in convenant)

 1. De UvA en gemeente willen, daar waar nodig, afspraken maken over de (her)inrichting  van de openbare ruimte van het Universiteitskwartier, in samenhang met de toekomstige (her)ontwikkeling van de Universiteitsgebouwen. Hier worden belanghebbenden uit de directe omgeving bij betrokken.
 2. Een prettig verblijfsklimaat is waar zowel de UvA, gemeente én belanghebbenden naar streven, met aandacht voor de geleiding van de drukte vanwege de toenemende bezoekersaantallen in het Universiteitskwartier en de omliggende gebieden, fietsparkeervoorzieningen, duurzaamheid, mobiliteit en logistiek
 3. Gezamelijk stellen de UvA en gemeente Amsterdam de hierboven bedoelde afspraken op in een 'Strategisch Masterplan', waarin een gezamenlijke integrale visie op het Universiteitskwartier wordt vastgelegd.
Contouren Universiteitskwartier convenant
Gebiedsafbakening en zonering op gebied van eigendom binnen het Universiteitskwartier

​Welke elementen worden vastgelegd in het Strategisch Masterplan?

In het Strategisch Masterplan worden de uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling van Universiteitsgebouwen en de Openbare ruimte vastgelegd, zoals met betrekking tot:

 • de (her)inrichting van de openbare ruimte, 
 • de nader te bespreken eventuele aanpassingen / herprofilering van de openbare ruimte,
 • de duurzame, integrale (her)ontwikkeling van de Universiteitsgebouwen en de optimalisatie van reeds vergunde bouwplannen,
 • logistiek en mobiliteit, fietsparkeervoorzieningen.

Rolverdeling en samenwerking

Bij het ontwikkelen van het Universiteitskwartier staat het realiseren van een prettig verblijfsklimaat voor alle gebruikers centraal. Om dat te bereiken zijn in een convenant afspraken gemaakt om samen te investeren in het gebied. Hoe zijn de rollen verdeeld?

 • De UvA is verantwoordelijk voor het (her)ontwerp en de realisatie van universiteitsgebouwen.
 • De gemeente en universiteit dragen zorg voor participatie van bewoners. Zo worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de omgeving, in het kader van informeren en participeren (zie buurtberichten).
 • De gemeente en universiteit nemen samen de verantwoordelijkheid voor de herinrichting van de openbare ruimte.

​Thema's

Belangrijke thema's  voor de UvA, gemeente  en de omgeving zijn:

 • Samenwerking: Het convenant markeert een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeente en UvA. Vier keer per jaar bespreken het bestuur van UvA en gemeente de gezamenlijke agenda voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Een projectgroep UvA-gemeente draagt zorg voor een integrale gebiedsonwikkeling. Experts van beide partijen ondersteunen op afroep de projectgroep.
 • Logistiek: De UvA zet zich in om voorzieningen te realiseren die bijdragen aan het reguleren van drukte in het gebied, fietsparkeren en logistieke stromen van bevoorrading en afval. Ook wordt onderzocht of voorzieningen voor bijvoorbeeld fietsparkeren voor buurtbewoners opengesteld kunnen worden.
 • Duurzaamheid: De UvA en gemeente spannen zich in om een duurzaam Universiteitskwartier te realiseren. Zo levert de samenwerking ook een bijdrage aan de gemeentelijke Agenda Duurzaamheid.

West 8 : ontwerp Strategisch Masterplan en supervisie

Prof.ir. Adriaan Geuze, hoogleraar landschapsarchitectuur en directeur van West 8 Urban design & landscape adviseert op verzoek van beide partijen over een nog op te stellen masterplan voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Ook na de oplevering van het Masterplan zal Adriaan Geuze als supervisor aangesteld blijven, om de uitwerking van het Masterplan te borgen.