Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Afgelopen maart maakte de UvA samen met de gemeente Amsterdam de plannen bekend voor een hotspot Artificial Intelligence (AI) op het Amsterdam Science Park. De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het College van Bestuur heeft een volgende stap gezet door het goedkeuren van het projectvoorstel. De voorgenomen investering wordt opgenomen in de kaderbrief die in juni ter instemming voorligt aan de COR en de CSR.

Het huidige gebouw op Science Park 904 is door de toename van studenten, personeel, promovendi en nieuwe samenwerkingen te klein geworden voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Op dit moment wordt de groei opgevangen met verschillende tijdelijke oplossingen. De UvA wil de noodzaak van het realiseren van nieuwe huisvesting voor de FNWI combineren met de wens om intensief te kunnen samenwerken met andere faculteiten, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners op het gebied van Artificial Intelligence. 

Infographic over nieuwbouw Science Park ter illustratie

Investering

De totale investering voor de nieuwbouw is geraamd op 45 miljoen euro. De dekking hiervoor komt uit het Huisvestingsplan UvA, waarvan 29,9 miljoen euro ten behoeve van gebruik voor onderwijs en onderzoek door de FNWI. De overige investering van 15,1 miljoen euro is voor de realisatie van het co-creatie gedeelte, waaronder het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI). Deze investering wordt gedekt door middel van externe huurinkomsten, de subsidie van 4 miljoen euro van de gemeente Amsterdam en 2 miljoen euro exploitatiebijdrage die de UvA al begroot had ten behoeve van de samenwerking met SRON. In het Huisvestingsplan (HvP) 2018 was reeds 10 miljoen euro opgenomen voor huisvesting FNWI. In het HvP 2019 komt daar nu de voorgenomen investering van 35 miljoen bij. De totale investering wordt opgenomen in de kaderbrief, onderdeel van de hoofdlijnen van de begroting, die in juni ter instemming wordt voorgelegd aan de COR en de CSR.

Interdisciplinair

AI biedt ook aan wetenschappelijke disciplines buiten de informatica nieuwe mogelijkheden voor wetenschapsbeoefening. De UvA kan als brede universiteit bij uitstek een voortrekkersrol vervullen bij het onderzoek naar bijvoorbeeld de ethische en maatschappelijke aspecten van AI, zoals op de gebieden: citizenship & democracy, culture & Identity en AI, health and well-being. De verschillende, met elkaar samenhangende initiatieven binnen de UvA kunnen een plek krijgen in de nieuwbouw.

Bekijk de infographic over de plannen (pdf)

Vervolgstappen

Het College van Bestuur heeft de afdeling huisvestingsontwikkeling de opdracht gegeven om te starten met de ontwerpfase. Een projectmanager zal op korte termijn een ontwerpteam samenstellen en het Programma van Eisen opstellen. Vervolgens kan een schetsontwerp worden gemaakt op basis waarvan in najaar 2018 een eerste toets op de bouwkosten kan plaatsvinden.

Lees het eerdere bericht

Lees meer over de plannen