Geluidsoverlast in gebouw B/C/D door renovatie van gebouw A

Hoe proberen we dit zoveel mogelijk te beperken?

12 maart 2015

De werkzaamheden aan gebouw A veroorzaken helaas meer geluidsoverlast in gebouw B/C/D dan verwacht. Hieronder lees je hoe dit komt en wat we doen om een werkbare situatie te creëren voor alle partijen.

Afspraken over beperking bouwoverlast

Voordat de bouw start maakt de UvA afspraken met de aannemer over het zoveel mogelijk beperken van bouwhinder voor omwonenden en campusgebruikers en het plannen van overlast gevende werkzaamheden. Helaas verschillen de UvA en de aannemer van gebouw A op dit moment van mening over de manier waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarom is besloten om de rest van de werkzaamheden door een andere aannemer uit te laten voeren. Dit betekent dat de huidige aannemer in juli klaar moet zijn en de geplande werkzaamheden versneld moeten worden uitgevoerd. Een deel van dit werk levert extra geluidsoverlast op.
Om ervoor te zorgen dat docenten en studenten hier geen overlast meer van ondervinden, onderzoeken wij samen met de faculteiten en Bureau Onderwijs Logistiek of het mogelijk is de onderwijsactiviteiten tijdelijk te verplaatsen. Berichtgeving hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Waarom kunnen geluidgevende werkzaamheden niet buiten onderwijstijden ingepland worden?

Dit is helaas niet mogelijk omdat de UvA bij het beperken van de bouwoverlast ook rekening moet houden met andere partijen zoals omwonenden. Daarnaast zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de aanvangstijden van overlast gevende werkzaamheden.

Nieuwe aannemer voor 2e fase renovatie

De werkzaamheden aan gebouw A zijn opgedeeld in twee fases. De huidige aannemer heeft de opdracht gekregen voor fase 1: 

  • de asbestsanering; 
  • de sloop;
  • het aanbrengen van de gevels. 

In januari is de aanbesteding voor de 2e fase gestart. De nieuwe aannemer start naar verwachting in februari 2016. Aangezien het dan vooral om werkzaamheden aan de binnenzijde van het gebouw gaat, verwachten we dat de overlast sterk afneemt.

Waarom gaat de nieuwe aannemer niet direct in augustus verder met de renovatiewerkzaamheden?

De nieuwe aannemer start wel in augustus maar kan dan niet direct met de uitvoering van de renovatie beginnen. Er wordt namelijk eerst een zogeheten verificatiefase doorlopen. In deze fase bespreekt en optimaliseert de nieuwe aannemer met alle ontwerpende partijen de contractstukken. De verificatiefase start in augustus 2015 en loopt naar verwachting door tot en met januari 2016. 
In februari 2016 start de nieuwe aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gebeurt er in de tussenliggende periode (augustus 2015 – januari 2015)?

In deze tussenliggende periode voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Het maken van een toegang tot de campus vanuit de Roetersstraat. Dit is voor de start van het collegejaar 2015-2016 klaar; 
  • Het vernieuwen van kabels en leidingen onder de kades van de Nieuwe Achtergracht; 
  • Het aanbrengen van de funderingen van de kade en de toekomstige brug over de Nieuwe Achtergracht. 

Ook bij deze werkzaamheden proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Hoe het een en ander wordt uitgevoerd wordt nog verder uitgewerkt. Als hierover meer bekend is dan zullen wij u hierover informeren.

Meer informatie?

Meer informatie over de Roeterseilandcampus en de werkzaamheden, vindt u op deze website.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling